top of page

ประโยชน์ของการเข้าปริวาสกรรม นอกเหนือจากการที่พระภิกษุสงฆ์ได้ชำระศีลของตนให้บริสุทธิ์


ประโยชน์ของการเข้าปริวาสกรรม

"ปริวาสกรรม" เป็นระเบียบปฏิบัติสำหรับภิกษุที่ต้องอาบัติ "สังฆาทิเสส" แล้วปกปิดไว้ ทั้งที่เกิดโดยความตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจ และอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม จึงต้องประพฤติเพื่อเป็นการลงโทษตัวเองให้ครบเท่ากับจำนวนวันที่ปกปิดอาบัติไว้ เพื่อให้พ้นมลทินและเพื่อความบริสุทธิ์ในการบำเพ็ญเพียรในทางจิตของพระภิกษุสงฆ์


ถึงแม้ว่าวัตถุประสงค์หลักของการเข้าปริวาส จะเป็นกิจของสงฆ์ที่พึงปฏิบัติ เพื่อชำระศีลของตนให้สะอาดบริสุทธิ์ตามพระธรรมวินัย แต่ก็ยังมีประโยชน์อื่นๆ ที่บางอย่างอยู่วัดไม่ได้มีโอกาสทำ ยิ่งลาสิกขาไปแล้วยิ่งไม่มีโอกาสได้ทำ จะมีอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะ...


1. ได้สวดมนต์ “ไหว้พระ”

ได้สวดมนต์ “ไหว้พระ”

2. ได้นั่ง “สมาธิ”

ได้นั่ง “สมาธิ”

3. ได้แผ่ “เมตตา”

ได้แผ่ “เมตตา”

4. ได้เดิน “จงกรม”

ได้เดิน “จงกรม”

5. ได้พบ “กัลยามิตร”

ได้พบ “กัลยามิตร”

6. ได้ฟัง “ธรรม”

ได้ฟัง “ธรรม”

7. ได้ใส่บาตร “พระสงฆ์” หมู่มาก

ได้ใส่บาตร “พระสงฆ์” หมู่มาก

8. ได้อยู่กับ “ตัวเอง” มากขึ้น

ได้อยู่กับ “ตัวเอง” มากขึ้น

9. ได้เพิ่ม “ความสุข” ให้ตัวเอง

ได้เพิ่ม “ความสุข” ให้ตัวเอง

Comments


bottom of page