top of page

🔶 สัมมัปปธาน ๔ หรือ ปธาน ๔🍂 คำว่า สัมมัปปธาน มีวจนัตถะ ว่า


❛ สมฺมา ปทหนฺติ เอเตนาติ สมฺมปฺปธานํ ❜


แปลว่า ธรรมชาติอย่างหนึ่ง ชื่อว่า สัมมัปปธาน เพราะ มีความหมายว่า


เป็นเหตุบากบั่นโดยชอบนั่นแหละ ได้แก่สัมมาวายามะ-ความเพียรชอบนั่นเอง และ ก็เพราะความเพียรชอบนั้นสามารถทำกิจ 4 อย่าง


พร้อมกันได้ ซึ่งต่างจากความเพียรทั่วไป จึงทรงเรียกว่า ❝ สัมมัปปธาน ๔ ❞๑. สังวรปธาน คือ เพียรระวังยับยั้งบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิด มิให้เกิดขึ้น


๒. ปหานปธาน คือ เพียรละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว


๓. ภาวนาปธาน คือ เพียรทำกุศลธรรมที่ยังไม่เกิด ให้เกิดมี


๔. อนุรักขนาปธาน คือ เพียรรักษากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้ตั้งมั่นและให้เจริญยิ่ง


.


💛🧡 ในสถานการณ์ปัจจุบัน ทุกท่านต้องรักษาทั้งสุขภาพกายและใจ ต้องนำโอสถมาเยียวยามากขึ้น

ไม่ให้เกิดความเครียด จึงควรนำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ คือ


๑. สังวรปธาน เพียรป้องกัน หรือ เพียรระวังไม่ให้เกิดโรคร้าย


๒. ปหานปธาน เพียรละ หรือ เพียรกำจัดโรคร้ายที่กำลังเกิดขึ้น


๓. ภาวนาปธาน เพียรเจริญ หรือ เพียรสร้างวิถีชีวิตที่ทำให้ห่างไกลโรค


๔. อนุรักขนาปธาน เพียรรักษาหาแนวทางป้องกันโรค✨ เมื่อผู้ปฏิบัติเจริญสติปัฏฐานได้อารมณ์ปัจจุบันติดต่อกันต่อเนื่อง

แสดงว่าขณิกสมาธิและสติสัมปชัญญะแข็งแรง สภาวเช่นนี้แหละ สัมมัปปธาน 4

ก็จะเกิดขึ้นทำกิจพร้อมเพรียงกันได้ โดยมีขณิกสมาธิ สติ สัมปชัญญะ และปัจจุบันอารมณ์เป็นปัจจัยให้


——————————♦~ สาธุ ~♦————————————

ดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page