top of page

สัทธรรม ๓ ประการ 🍃#พระธุดงค์​ คือ ผู้พร้อมที่จะเข้าสู่การปฏิเวธในการปฏิบัติ​ทางพระพุทธศาสนา​ เพื่อมุ่งหวังสู่การหลุดพ้น​ ซึ่งพระสัทธรรม หรือ แก่นแห่งคำสอนในพระพุทธศาสนา แบ่งออกเป็น 3 ประการ


๑ ) ปริยัติสัทธรรม​ คือ การศึกษา​พระธรรม​พระวินัย​ พระสูตร​ ให้รู้ถ่องแท้ ก่อนที่จะนำไปปฏิบัติ ๒ ) ปฎิบัติสัทธรรม​ คือ ปฏิปทาหรือแนวทางที่จะต้องปฏิบัติ อันได้แก่ มรรค 8 ไตรสิกขา ศีล สมาธิ ปัญญา ๓ ) ปฎิเวธ​ธรรม คือ ผลที่จะเข้าถึง หรือ บรรลุด้วยการปฏิบัติ ได้แก่ มรรค ผล และนิพพาน


สรุปได้ว่า

❝ การปฏิบัติธรรมเพื่อให้ บรรลุฌานในขั้นต่างๆ เริ่มแรก... จำเป็นต้องศึกษาเล่าเรียน จนมีความรู้เป็นพื้นฐาน ทั้งจากคำสอนในพระธรรม พระวินัย รวมถึงเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
จากนั้นนำความรู้ที่ได้ มาประยุกต์ใช้จริงพร้อมกับฝึกฝน และปรับปรุง ซึ่งสิ่งที่ตามมาก็ คือ ผล อันเป็นการบรรลุ เข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง ในมรรค ผล และนิพพาน...❞

~ สาธุ ~


ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page