top of page

รวมสุดยอดบทสวดมนต์ข้ามปี พระปริตรธรรม ๑๒ ตำนาน คุ้มครองป้องกันภัย เสริมสิริมงคลรับปีใหม่🎊🙏 ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ด้วยการสวดมนต์ข้ามปี วันนี้ต้นธรรมได้นำ บทสวดพระปริตรธรรม 12 ตำนาน ซึ่งถือเป็นบทสวดที่มีความศักดิ์สิทธิ์และสําคัญมากในพุทธศาสนา เป็นการสวดพระพุทธวจนะ ให้คุ้มครองป้องกันภัยแก่ผู้สวด ให้เกิดความสุขสวัสดิ์ ผ่อนภัยร้ายให้เป็นเบา ผลานิสงส์ต่างๆที่ได้จะรับ ทำให้ประสบความสวัสดี ความเจริญรุ่งเรื่อง ได้รับชัยชนะ แคล้วคลาดจากอุปสรรคอันตราย มีสุขภาพอนามัยดี และมีอายุยืนยาว


บทสวดมงคลปริตร
บทสวดมงคลปริตร (ต่อ)
บทสวดมงคลปริตร (ต่อ)
บทสวดรัตนปริตร
บทสวดรัตนปริตร (ต่อ)
บทสวดเมตตาปริตร
บทสวดขันธปริตร
บทสวดโมรปริตร
บทสวดโมรปริตร (ต่อ)
บทสวดวัฏฏกปริตร
บทสวดธชัคคปริตร
บทสวดอาฏานาฏิยปริตร
บทสวดอังคุลิมาลปริตร
บทสวดโพชฌังคปริตร
บทสวดโพชฌังคปริตร (ต่อ)
บทสวดอภยปริตร
บทสวดชัยปริตร

Comments


bottom of page