top of page

🔶 ธรรมสวนานิงสงส์ ๕✨ หมายถึง อานิสงส์ในการฟังธรรม การฟังธรรม เป็นอุบายวิธีที่สำคัญอย่างหนึ่ง

ซึ่งสามารถทำให้บุคคลบางประเภทละชั่วประพฤติชอบได้ และเป็นเหตุให้บุคคลบางประเภทแม้เป็นคนดี มีความฉลาดอยู่แล้วบรรลุผลอันสูงสุดของชีวิตได้ เช่น อุปติสสปริพพาชก เป็นต้น


.อรรถกถากล่าวถึงอานิสงส์ในการฟังธรรมไว้ ๕ ประการ คือ


๑. อสฺสุตํ สุณาติ – ย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง, ได้เรียนรู้สิ่งที่ยังไม่เคยเรียนรู้


๒. สุตํ ปริโยทเปติ – สิ่งที่เคยได้ฟัง ก็ทำให้แจ่มแจ้งเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น


๓. กงฺขํ วิหนติ – แก้ข้อสงสัยได้, บรรเทาความสงสัยเสียได้


๔. ทิฏฐึ อุชํ กโรติ – ทำความเห็นให้ถูกต้องได้


๕. จิตตมสส ปสึทติ – จิตของเขาย่อมผ่องใส


👉 เพื่อจำง่ายย่ออานิสงส์ ๕ ดังนี้


❝ ได้ฟังเรื่องใหม่ เข้าใจเรื่องเก่า บรรเทาความสงสัย ทำลายความเห็นผิด ดวงจิตผ่องใส ❞🙏✨ การฟังธรรมที่จะได้ผล เป็นความรู้อย่างเต็มที่ ผู้ฟังต้องตั้งใจฟังธรรมโดยเคารพ มีสติพิจารณาไปตามกระแสแห่งธรรมที่ท่านแสดง ดังมีพุทธดำรัสรับรองว่า

❝ สุสสูสัง ละภะเต ปัญญัง ❞ ผู้ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา


———————————————————— 🔸 ~ สาธุ ~🔸————————————————————ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


bottom of page