top of page

✨ กฐินคืออะไร และมีความเป็นมาอย่างไร ❓🍂 กฐิน เป็นศัพท์ในพระวินัยปฎกเถรวาท เป็นชื่อเรียก ผ้าไตรจีวร

ที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาต ให้ภิกษุผู้อยู่จำพรรษาครบ 3 เดือนแล้ว

สามารถรับมานุ่งห่มได้


🌗 เถรวาทที่มีกำหนดเวลา คือ พระสงฆ์สามารถกระทำสังฆกรรม

นี้ได้นับแต่ วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ จนถึง วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ เท่านั้น🔶 ความเป็นมาของกฐิน


❝ ภิกษุชาวเมืองปาไฐยรัฐ 30 รูป ได้เดินทาง เพื่อมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า 
ณ วัดเชตวันมหาวิหาร แต่ยังไม่ทันถึงเมืองสาวัตถี ก็ถึงวันเข้าพรรษาเสียก่อน 
พระสงฆ์ทั้ง 30 รูป  จึงต้องจำพรรษา ณ เมืองสาเกตุ 


พอออกพรรษา ภิกษุเหล่านั้นจึงได้ออกเดินทาง มาเข้าเฝ้าพระศาสดา 
ด้วยความยากลำบาก เพราะฝนยังตกชุกอยู่ เมื่อเดินทางถึงวัดพระเชตวัน 
พระพุทธเจ้าได้ตรัสถาม ถึงความเป็นอยู่ และการเดินทาง เมื่อทราบความลำบากนั้น
จึงทรงอนุญาให้ภิกษุผู้จำพรรษาครบไตรมาส สามารถรับผ้ากฐินได้ ❞

.

❖ ที่มาจาก พจนานุกรมพุทธศาสน์ ป.อ.ปยุตฺโต


——————————🔸 ~ สาธุ ~🔸 ———————————

ดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page